Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Ripples Hosting ApS v.1.1

Følgende vilkår er pr. 1. oktober 2020 gældende hos Ripples Hosting ApS og erstatter alle tidligere versioner af disse vilkår og betingelser.

Alle priser angivet i denne skrivelse er eksklusiv 25% dansk moms.

1     Abonnement

Erhvervs- og privatkunder

Abonnementsperioden løber i 1 måneder ad gangen.

Abonnementet betales forud for den enkelte måned.

Abonnementet er bindende i den efterfølgende måned, efter opsigelsen.

I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved online- bestillinger, hvorefter kunden har ret til at fortryde en bestilling i op til 14 dage fra bestillingen. Domæner er imidlertid unikke, og webhoteller bliver individuelt tilpasset og fremstillet til domænet. Af hensyn til hurtig leverance af det bestilte, vil Ripples Hosting ApS normalt påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have modtaget kundens ordre. Kunden accepterer ved afgivelse af bestillingen, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører så snart, at Ripples Hosting ApS har påbegyndt fremstilling og tilpasning af det bestilte.

1.1         Brug

Det er ikke tilladt at have større mængder filarkiver liggende til fri downloading eller visning uden forudgående aftale med Ripples Hosting ApS.

Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af Ripples Hosting ApS servere. Dette være sig ulovlige billeder, filmklip, andre typer filer eller links til ulovlige billeder eller tilsvarende materiale. Ulovligt materiale kan f.eks. være, men er ikke begrænset til ophavsretligt beskyttet materiale eller andet materiale som du ikke er berettiget til at offentliggøre eller lagre ifølge lovgivningen.

Det er ligeledes forbudt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale liggende på Ripples Hosting ApS servere. Ripples Hosting ApS vurderer frit, om materiale placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier, og forbeholder sig til enhver tid ret til at slette sådant materiale uden varsel. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod Ripples Hosting ApS som følge af sletningen.

Der er som udgangspunkt fri trafik. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har Ripples Hosting ApS ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Ripples Hosting ApS har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via Ripples Hosting ApS systemer. I tilfælde af overtrædelse forbeholder Ripples Hosting ApS sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til

at udlevere log informationer mv. til disse. Ripples Hosting ApS forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.

1.2         Scripts

Ripples Hosting ApS tilbyder fri adgang til standard scripts samt brug af andre scripts, dog alene i sådan et omfang, at brugen af scripts ikke belaster serverne i urimelig grad.

1.3         Templates (webdesigns)

Ejerskabet på samtlige templates, som er stillet til rådighed af Ripples Hosting ApS, tilhører Ripples Hosting ApS uafhængig af om den enkelte template er modificeret eller ej. Ingen templates stillet til rådighed af Ripples Hosting ApS må distribueres videre, hverken kommercielt eller ikke kommercielt. Samtlige templates tilbydes med ikke eksklusiv ret. I tilfælde af at Ripples Hosting ApS føler sig nødsaget til at tilbagekalde brugsretten til en template, er Ripples Hosting ApS ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab (hverken direkte eller indirekte tab) som følge af tilbagekaldelsen, ligesom Ripples Hosting ApS i øvrigt ikke er ansvarlig for fejl eller mangler i templates eller adgangen til disse.

1.4         Driftssikkerhed

Ripples Hosting ApS forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Ripples Hosting ApS sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Sker dette, vil Ripples Hosting ApS medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. De af Ripples Hosting ApS til rådighed stillede spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage uønskede mails. Ripples Hosting ApS garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails.

1.5         Ansvar

Kundens brug af et Ripples Hosting ApS abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. Ripples Hosting ApS kan ikke holdes ansvarlig for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, fuldstændigheden etc. af de oplysninger, som kunden modtager eller sender via internettet.

Ripples Hosting ApS er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med gældende ret, dog med følgende begrænsninger:

Ripples Hosting ApS ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, tabt avance, tab af goodwill eller noget andet indirekte tab, som kunden lider som følge af Ripples Hosting ApS s eller tredjeparts produkter.

Ripples Hosting ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer, der af Ripples Hosting ApS skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Ripples Hosting ApS har forsømt at begrænse ulemperne herved.

Ripples Hosting ApS er ikke ansvarlig for tab eller skader opstået som følge af kundens egne IT-omgivelser eller forårsaget af kunden selv eller af tredjemand.

Ripples Hosting ApS er ikke ansvarlig for tab eller skader, som er opstået som følge af en force majeure-begivenhed.

Ripples Hosting ApS er ikke ansvarlig for tjenester leveret af tredjeparter, hvor Ripples Hosting ApS optræder som mellemled.

I alle tilfælde uanset årsag er Ripples Hosting ApS s samlede ansvar for tab eller skade begrænset til det beløb, som kunden har betalt til Ripples Hosting ApS i det år, hvor tabet eller skaden opstod.

1.6         Opsigelse af abonnement

Abonnementet kan til enhver tid opsiges fra kundens side. Da abonnementsperioden løber i 1 måned ad gangen, som fornys automatisk 30 dage før udløb af hver 1-måned periode, skal en opsigelse for at være gyldig være modtaget af Ripples Hosting ApS senest 30 dage inden udløbet af en måneds abonnementsperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke. Er opsigelsen ikke sket rettidigt, er kunden forpligtet til at betale abonnementsafgiften for den følgende månedes periode.

Opsigelse af et abonnement kan startes fra kontrolpanelet. Når opsigelsen er startet, vil der blive sendt en e-mail til ejeren af webhotellet med instruktioner. Kunden skal følge instruktionerne i e-mailen for at gennemføre opsigelsen. Når abonnementet er opsagt, vil det fremstå som opsagt i kontrolpanelet.

Eksempel:
Hvis abonnementet er bestilt den 1. januar 2018, gælder abonnementet til 1. februar 2018. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet for den følgende måned, skal abonnementet opsiges senest 30. Januar 2018.

Når Ripples Hosting ApS har modtaget en opsigelse, vil kunden automatisk se modtagelsen af denne på forsiden af kundens Ripples Hosting ApS kontrolpanel. Kunden vil ligeledes modtage en bekræftelses-e- mail vedrørende opsigelsen. Hvis kunden ikke kan se denne registrering på forsiden af Ripples Hosting ApS s kontrolpanel, skal kunden indsende en ny opsigelse. Vælger Ripples Hosting ApS at lukke specielle abonnementstyper eller særtjenester, kan Ripples Hosting ApS opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Foretager Ripples Hosting ApS væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer ligeledes undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Abonnementet må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Bliver Ripples Hosting ApS vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket og Ripples Hosting ApS forbeholder sig ret til at videregive alle relevante oplysninger til de relevante myndigheder. Ripples Hosting ApS kan endvidere ophæve abonnementet uden varsel, med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling af nogen art, såfremt kunden ikke overholder nærværende vilkår, gør sig skyldig i spild eller misbrug af de i forbindelse med Internettets tilstedeværende ressourcer, forstyrrer Internettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende netetikette, f.eks. ved videregiver oplysninger om andres private forhold, eller på anden måde via sin adfærd generer andre brugere af Internettet. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse som hovedregel blive slettet 7 dage efter abonnementets ophør.

2     Domæner

Ripples Hosting ApS sælger ikke som udgangspunkt Top Level Domæner. Det kan der særskilt laves en aftale om, hvis dette er et ønske. De omfatter ikke vores webtilbud ved registrering af domæne.

Ved domænebestilling erklærer køber/ kortholder at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning.

Domænenavnet registreres i kundens navn og på vegne af kunden. Ripples Hosting ApS er i denne sammenhæng formidler af tjenesten. Ripples Hosting ApS informerer kunden, når domænet er blevet registreret. Ripples Hosting ApS har intet ansvar for domænenavnet i tilfælde af flytning/opsigelse, eller at webhotellet bliver slettet.

Når Domæne registrering bliver fortaget af kunden selv, vil der blive tilsendt på mail et link til et betalingslink. Dette er kundens pligt at informere Ripples Hosting ApS at betalingen er fortaget.

Domænenavnet vil blive "registreret hos" / "flyttet til" Ripples Hosting ApSs partnere. Dette kan være domæneregistratorer eller direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne. Ved udgangen af hver registreringsperiode fakturerer Ripples Hosting ApS kunden månedssafgiften for domænet, medmindre andet fremgår. Dette uanset om domænet ligger på Ripples Hosting ApSs eller andens DNS server.

Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Ripples Hosting ApS vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt Ripples Hosting ApS selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil Ripples Hosting ApS enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn.

Kunden skal sørge for, at Ripples Hosting ApS og evt. domænemyndighed til enhver tid har aktuelle kontakt- og adresseoplysninger om kunden.

 

3     Generelt

For at kunne tegne et abonnement hos Ripples Hosting ApS kræves det, at kunden er myndig.

3.1         Produkt- og privatlivspolitik

r du abonnerer på vores tjenester, er du også bundet af vores produkt- og privatlivspolitik: https://konto.rippleshosting.dk/index.php?rp=/knowledgebase/2/Compliance

3.2        Brug af Ripples Hosting ApS som databehandler

Hvis du gemmer personoplysninger på vores servere, fungerer Ripples Hosting ApS som databehandler af disse oplysninger. Som kunde hos os er du dataansvarlig for disse oplysninger og er bundet af databehandlingsaftalen med os. Du finder vores databehandlingsaftale her: https://konto.rippleshosting.dk/index.php?rp=/knowledgebase/2/Compliance

3.3        Kontakt

Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares via e-mail så vidt muligt inden for 24 timer.

3.4        Adresse-informationer

Kunden er forpligtet til altid at holde Ripples Hosting ApS informeret om sin nuværende bopæl og e-mail. Dette skal ske via kontrolpanelet, hvor adresse-informationer og e-mail kan ændres.

3.5        Abonnementsbetaling

Abonnement for webhotel betales - uanset abonnementstype - forud 1 måned ad gangen. Forudbetalt abonnement refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

3.6        Betalingsbetingelser

Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af: VISA, VISA Electron, Mastercard og tillægges ikke gebyr fra Ripples Hosting ApS side. Ved udsendelse af faktura via post forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr lig omkostningerne dertil. Ripples Hosting ApS s produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret. Betalingsbetingelsen er altid kontant 5 dage, men mindre særaftale foreligger. Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rentenota. Ripples Hosting ApS forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part, ligesom Ripples Hosting ApS kan ophæve aftalen og slette kundens domæne/lukke kundens webhotel øjeblikkeligt ved for sen betaling.

I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder Ripples Hosting ApS sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

3.7        Abonnementets varighed

Abonnementet løber, indtil det opsiges af en af parterne i henhold til ovennævnte vilkår.

3.8        Ændring af abonnement

Et webhotel-abonnement kan til enhver tid ændres til en abonnementstype til en højere pris. Et eventuelt allerede forudbetalt abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement. Ændring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun ske med virkning fra udgangen af abonnementsperioden, og alene såfremt kunden har givet meddelelse om den ønskede ændring minimum 60 dage forud for abonnementsperiodens udløb.

3.9        Overdragelse

I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af Ripples Hosting ApS s aktiviteter eller aktiver, er Ripples Hosting ApS berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt Ripples Hosting ApSs rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke.

3.10      Ændring af betingelser

Ripples Hosting ApS s salgs- og leveringsbetingelser kan af Ripples Hosting ApS ændres med et varsel på 45 dage.

3.11       Fejl hos tredjemand og force majure

Udover ovennævnte er Ripples Hosting ApS aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for Ripples Hosting ApS s kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt Ripples Hosting ApS s egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeure hændelser mv.

3.12      Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret (dog undtaget danske rets regler om lovvalg).

4     Immaterielle rettigheder & Copyright

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveresimmaterielle rettigheder og Ripples Hosting ApS er uden ansvar af nogen art for købershandlinger i strid med disse rettigheder.

Ved produktion af hjemmesider fralægger Ripples Hosting ApS sig ethvert ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.

Tekst, grafik, billeder og video fremstillet af Ripples Hosting ApS er underlagt lov om ophavsret. Eventuel brug af materialet til andre medier skal skriftlig aftales med Ripples Hosting ApS.

Ripples Hosting ApS påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Ripples Hosting ApS kan således ikke drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte - immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.

Specielle scripts og funktioner, fremstillet af Ripples Hosting ApS, er underlagt gældende regler om ophavsret. Kunden køber ikke scripts eller funktioner, men website-design.

<!-- [if gte mso 9]> <w:L

Hjalp dette svar dig? 0 Kunder som kunne bruge dette svar (0 Stem)